مشخصات فردی
جنسیت:مرد
مشخصات تماس
شناسه Gmail:university.id@gmail.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
محل تحصیل:دانشگاه تهران http://ut.ac.ir